CarlitContornejant la Coma d'Or herbosa
segueixen la riera de Font Viva,
per una branca de sa verda riba
escalant la muntanya del Carlit.
Quaranta estanys blavosos lo coronen,
quaranta estanys de virginal puresa;
en quiscun d'ells amb tota llur bellesa
se miren tots los astres de la nit.

Canigó, Cant IV